fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cigless (Sam Van Bever) is een eenmanszaak gevestigd te brouwerijstraat 85 Waregem 8790 België met BTW nummer BE0742782943 en ondernemingsnummer 0742782943.

I. Algemene bepalingen

 1. De verbintenissen van de partijen bij de verkoop of verhuur zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden, in de door Cigless ter beschikking gestelde offerte aanvraag, verkoop of verhuurovereenkomst, factuur, leveringsnota en orderbevestigingen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bij ons gedane orders en/of offerte aanvragen. De klant aanvaardt ze door het feit van zijn offerte aanvraag en/of orderbevestiging.
 3. Eventuele order of verhuur voorwaarden van de klant binden ons enkel indien ze voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard werden.

II. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat Cigless een opdracht c.q. bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Cigless geheel of gedeeltelijk aan een opdracht c.q. deellevering heeft voldaan.
 2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
 3. Cigless is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. Cigless is bevoegd om, indien Cigless dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de aan Cigless gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. Cigless zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen.

III. Prijzen

 1. De prijzen gelden voor levering vanaf magazijn en zijn excl. btw tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen in een overeenkomst zijn eventuele andere kosten niet bij de prijs inbegrepen.
 3. De prijzen vermeld op onze offertes zijn gedurende 30 dagen geldig na ontvangst, hier kan niet van afgeweken worden.

IV. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen geschieden contant tenzij dit schriftelijk aanders is overeengekomen dan geldt artikel IV.2 en verder.
 2. Alle betalingen, die niet onder artikel IV.1 vallen, dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door Cigless aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien de betaling niet, gedeeltelijk of niet tijdig is ontvangen, is de opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
 4. Indien Cigless tot invordering overgaat van een achterstallige factuur of andere vordering op opdrachtgever, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van 250,- euro.
 5. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen en / of deze leveranties op te schorten, indien:
  1. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico’s niet meer of niet meer voldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
  2. de opdrachtgever een opeisbare factuur van opdrachtnemer niet tijdig heeft betaald, dan wel de financiële positie van de opdrachtgever verslechtert ten opzichte van het moment waarop de order(s) werd(en) geplaatst, voordat deze geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
 7. Indien opdrachtnemer op grond van artikel IV.6 een order wil ontbinden dient hij dit aan opdrachtgever mee te delen en opdrachtgever een termijn van 5 dagen te stellen om alsnog de orders vooruit te betalen, dan wel zekerheid hiervoor te stellen.

V. Leveringsvoorwaarden

 1. De opdrachtnemer heeft recht op een naleveringstermijn van 15 werkdagen, ingaande daags na afloop van de leveringsdatum of termijn.
 2. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door Cigless niet aangehouden kan of kunnen worden, zal Cigless de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
 3. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijn achterwege blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering door Cigless vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

VI. Risico-overgang

 1. Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij de opdrachtnemer, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.
 2. Hetgeen door Cigless verricht en / of geleverd is, is onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van de verrichting en / of levering, voor risico van de opdrachtnemer.

VII. Overmacht

 1. Overmacht schorst de uitvoering van de overeenkomst en geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Zijn overmacht: onderbreking in bevoorrading, staking, lock-out, brand, storm, waterschade, oorlogsdreiging, epidemie, kortom alle onvoorzien gebeurtenissen waardoor de uitvoering niet meer redelijk kan geëist worden.

VIII. Klachten

 1. Alle klachten dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin en dergelijke vormen geen grondslag voor opdrachtgever voor klachten.
 3. Cigless is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan het goed veroorzaakt door de klant, derden of weersomstandigheden.
 4. Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die niet onder de onderzoeksplicht van opdrachtgever vallen direct na het moment van levering, en die eerst bij het gebruik kunnen blijken (=verborgen gebreken), behoren binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de opdrachtnemer van de aard en de grond van de reclame en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
 5. Bij gerechtvaardigde klachten heeft opdrachtnemer de keuze de goederen binnen redelijke termijn te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen , een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

IX. Aansprakelijkheid

 1. Indien Cigless toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Cigless slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

X. Weigering ontvangst en retourzendingen

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Cigless zijn niet toegestaan en worden dan ook geweigerd.
 2. Retourzendingen die door Cigless niet zijn aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel IV.
 3. Retourzendingen dienen altijd te geschieden volgens de retour vorwaarden. Zoals vastgelegd in Artikel XI. afwijking daarvan is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

XI. Retour voorwaarden

 1. Een bestelling of product kan uitsluitend geretourneerd worden naar Cigless indien deze aan de volgende voorwaarden voldoen;
  1. Een retour dient van te voren per e-mail aangemeld te worden bij contact@cigless.be;
  2. Bij deze aanmelding is ook een kopie factuur nodig van de betreffende bestelling/goederen;
  3. Pas na ontvangst van een retournummer kan de zending opgestuurd worden, hierbij dient het retournummer duidelijk op de doos te worden vermeld;
  4. Retour is onbeschadigd en zit in de originele verpakking;
  5. Binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na bestelling;
  6. Samples of speciaal bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden;
  7. Retourzendingen die niet voldoen aan een van bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen.
 2. De klant dient de producten op eigen rekening retour te sturen naar Cigless. Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending wordt overgegaan tot het crediteren/terugstorten van het retourbedrag.

XII. Afwijkingen

 1. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bedongen en overeengekomen.
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in je winkelmand. Geen producten in je winkelmand.
0